Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Mevzuat

AVRUPA BİRLİĞİ DOĞA KORUMA MEVZUATI

Biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan ve insanların yaşam kalitesini arttıran en önemli olgulardan birisi olup, insanlara gıda, yakıt, bereketli topraklar, temiz hava, su, hammadde gibi pek çok hizmet ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve uyum sağlamaya yardım açısından sağlıklı ekosistemler sağlar. Biyolojik çeşitlilik kaybı, orta ve uzun vadede toplum için yüksek maliyetler anlamına gelmekte olup, geçtiğimiz yüzyıl boyunca bu kayıp katlanarak artmıştır. Biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması, insanlığın karşı karşıya olduğu başlıca zorluklardan birisidir. Avrupa Birliği bu kapsamda biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla çeşitli mevzuatlar geliştirmiştir. Bu amaçla oluşturulan “Kuş Direktifi” ve “Habitat Direktifi” biyolojik çeşitliliğin korunması açısından Avrupa Birliği politikasının merkezinde yer almaktadır.

 

KUŞ DİREKTİFİ

Avrupa Birliği’ndeki tüm yabani kuşların korunmasını amaçlamaktadır. Direktif, doğrudan tehdit altındaki kuşlara yönelik (yuva bozma ve yumurta toplama gibi) eylemleri yasaklamakta ve avlanabilir kuşların sayılarını sınırlayan kuralları ve aynı zamanda özellikle tehdit altında bulunanları (yaklaşık 200 kuş türünü ve alt türlerini) belirlemektedir. Bu kuş türlerinin yanı sıra Avrupa Birliği coğrafyasında görülen göçmen kuşların korunması için en uygun alanların sağlandığından emin olmak amacıyla Üye Devletlerin özel koruma alanlarını (SPA) belirlemesini sağlar. Bu SPA’lar Habitat Direktifi kapsamında kurulan Natura 2000 ekolojik ağının bir parçasıdır.
Avrupa Parlamentosu Direktifi -2009/147 / EC (resmi olmayan)

 

HABİTAT DİREKTİFİ

Avrupa’da tehlike altındaki canlı türlerinin (kuşlar hariç yaklaşık 1200 bitki ve hayvan türünün) ve habitatların korunması amacıyla kabul edilmiştir. Asıl amacı ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel gereksinimleri dikkate alarak, biyolojik çeşitliliğin korunmasını teşvik etmektir. Direktifteki koruma hükümleri, direktifin ekinde yer alan habitat tiplerinin ve türlerin elverişli bir şekilde korunmaları için tasarlanmıştır. Bu koruma hükümlerinden en önemlilerinden biri Natura 2000 ekolojik ağının kurulmasıdır.
Avrupa Konseyi Direktifi 92/43/EEC (resmi olmayan)

————